Opdrachten

Opdrachten

17 mei 2018 - heden

Interim Teamleider Centrum Voor Elkaar Gemeente Bunnik

1 februari 2018 - 1 juni 2018

Projectleider onderzoek Toegang Jeugd, gemeente Langedijk

1 februari 2018 - heden

Regisseur/Verbindingsofficier Cooperatie Rondom Wijchen UA, samenwerkingsverband van (ruim 100) aanbieders voor welzijn en zorg in de Gemeente Wijchen - - zie ook Rondom Wijchen

1 januari 2018 - 1 maart 2018

Verkenning Samenwerking Archipelgroep Rotterdam, een samenwerkingsverband van organisatie op het tereein van dak- en thuislozenopvang

1 november 2017 - december 2017

Procesbegeleider en scribent Businesscase Social return regio Centraal Gelderland.

15 juli 2016 - 1 oktober 2016

 

Procesbegeleider en scribent Businesscase integrale bereikbaarheids- en crisisinterventiedienst Sociaal Domein Zeeland

19 februari 2016 - 1 januari 2018

 

Procesbegeleider R(@)ndom Jeugd - regiovisie jeugd Limburg-Zuid

R(@)andom Jeugd is een (beoogd) samenwerkingsverband van vijf jeugdzorginstellingen in Limburg Zuid

16 februari 2016

Dagvoorzitter en inleider 4e Jaarcongres "Kracht van het sociale wijkteam" in het Spant te Bussum | Logavak/SWP/Sozio

11 februari 2016

Inleider 1ste LCGW-college in Het Kasteel te Woerden "Kiemen voor het nieuwe doen"

Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid te Gorssel

1 december 2015 - 1 juni 2018

Verkenner 'populatiegebonden bekostiging binnen het sociaal domein' | Gemeente Wijchen - zie ook Rondom Wijchen

24 november 2015

Inleider inspiratiesessie "Als kniesoren gaan kwispelen" | Advies- en Toewijzingscommis- sie Voortgezet Onderwijs Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden

20 november 2015

Dagvoorzitter en inleider inspiratiesessie "In de hand houden wat je uit handen geeft - Sturen en bekostigen binnen het sociaal domein" | gemeente Wijchen

1 november 2015 - 1 januari 2017

Strategisch beleidsadviseur versterking basisvoorzieningen

Oktober 2016Stadsdeel Noord gemeente Amsterdam

Resultaat: Samenwerkingsverband Samen Noord

13 oktober - heden

Procesbegeleider doorontwikkeling Management | Nico Adriaans Stichting te Rotterdam

September 2015

Dagvoorzitter en gespreksleider inspiratiesessie Wmo | gemeenteraad Wijchen

Juli 2015 - heden

Adviseur procesontwerp Toegang | Gemeente Dronten

Maart 2014 - 1 april 2015

Programma-adviseur innovatie inkoop | Gemeente Leiden

Maart 2014 - heden

Kwartiermaker en adviseur 3D | Gemeente Heusden

Maart 2014 - oktober 2014

Adviseur strategie | REIK LVG-instelling

Juli 2013 - 1 november 2014

Programmaadviseur Jeugd | Regio Midden-Holland

resultaat: Regionaal Transitiearrangement | Omvormingsplan

Jui 2013 - januari 2014

Progamma-adviseur 3D - Gemeente Loon op Zand

September 2013 - december 2013

Programma-adviseur 3D - Gemeente Nijkerk

resultaat:

September 2012 - januari 2013

FoodValley, samenwerkingsverband gemeenten

Adviseur en klankbord bestuurlijke Stuurgroep en projectleider

transitie jeugdzorg

Juli 2012 – 1 januari 2014

Zorg voor jeugd/Kind in Fryslân - Kwartiermaker

resultaat (o.a.): “Kompas – Zorg voor jeugd Fryslân” | Mijlpalenplan 2013 - 2014 | Regonaal Tranisitearrangement | Omvormingsplan

Najaar 2012 - Voorjaar 2013

Landelijk Transitiebureau en Ministerie van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Veiligheid&Justitie en Vereniging Nederlandse Gemeenten (projectopdracht)

Ontwikkeling en medeauteur landelijk ‘spoorboekje’ transitie jeugdzorg in opdracht van VWS, V&J en VNG

resultaat: (update) landelijk spoor boekje transitie jeugdzorg

April 2011 - 1 april 2013

Drentse Pilot Jeugd - Projectleider Transformatie Jeugdzorg

resultaat: o.a. de publicatie “Van denken naar doen”

April 2011 - 1 januari 2012

Branche Jeugdzorg Gelderland (projectopdracht)

resultaat: "Je moet mennen met de teugels die je vasthoudt" - advies invoering trajectfinanciering jeugdzorg

November 2011

Provincie Overijssel en Hogeschool Windesheim - mede-initiator, congresorganisator en dagvoorzitter tweedaagse ontwikkelingsconferentie “De Vrije Professional”

Voorjaar 2011 - Najaar 2012

Transitiebureau Jeugd VNG (projectopdracht) - Adviseur doorontwikkeling CJG in het kader van de transformatie jeugdzorg

September 2010 - 1 april 2013

Docent Studiecentrum Bedrijf en Overheid- leergang Jeugd

April 2010 - Juli 2011

Programmaleider Jeugdzorg - Provincie Overijssel

Juni 2010 - juni 2011

Projectopdracht “Kind- en kindvriendelijke gemeente” - Projectleider

resultaat de publicatie “kind- gezinsvriendelijk beleid- 41X positiefJeugdbeleid”

2010

Uitgeverij Kluwer - docent leergang jeugd

November 2009 - juli 2011

Provincie Overijssel - Projectleider ontwikkeling en invoering trajectfinanciering jeugdzorg

resultaat: succesvolle introductie en uitvoering t.b.v. Overijsselse jeugdzorg

2009

Tjallingahiem Leeuwarden - Projectopdracht “ Visieontwikkeling”

2009 - 2010

Congresorganisator Thuiszorg/Jeugdzorg - Congres Thuiskomen/Justitiële Jeugdinrichtingen

2009 - 2010

Provincie Noord-Holland - Programmaleider Jeugdzorg

April 2009 - 1 oktober 2009

Branche Jeugdzorg Gelderland (projectopdracht) - Projectleider implementatie visie en sturing op de jeugdzorg

2008 - 2009

Provincie Noord-Holland - advies functionele en effectieve beleidsinformatie jeugdzorg

2008 - 2009

Branche Jeugdzorg Gelderland - Ontwikkeling visie op (sturing van) de jeugdzorg (adviesopdracht)

2008

Trias Jeugdzorg Zwolle -Ontwikkeling innovatiekracht/zorgvernieuwing (adviesopdracht)

Najaar 2008

Bureau Jeugdzorg Flevoland - Inkoopadvies

resultaat: provinciaal inkoopadvies jeugdzorg 2009

2008

Gemeente Deventer - Ondersteuning aanpak multi probleemgezinnen (adviesopdracht)

2008

Trias Jeugdzorg Zwolle - Advies zorginnovatie

2008

Gemeente Deventer - Invoering Centrum Jeugd en gezin (adviiesopdracht)

Februari 2008

Mee Nederland - Invitational Conference positionering Mee in Jeugdbeleid

1 januari 2008 - 1 januari 2009

Provincie Flevoland - Programmaleider Jeugdzorg

2007 - 2008

Centrum Jeugd en Gezin IJsselstein - Visieontwikkeling vormgeving Centrum Jeugd en Gezin IJsselstein (adviesopdracht)

mei 2007 - oktober 2007

Provincie Overijssel en Regio Twente - Visieontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin Twente, 14-gemeenten (adviesopdracht)

2007

Provincie Overijssel - Beleidsscan jeugdzorg (adviesopdracht)

Maart 2007 - februari 2008

Regio Noord Veluwe en gemeente Almelo - Invoering Centrum Jeugd en Gezin (adviesopdracht)

2007

Jeugdzorg Flevoland - Adviseur Bestuurdersoverleg

2007

MEE Zeeland - Strategieontwikkeling MEE Zeeland (adviesopdracht)

2007

Jeugdgezondheidszorg Regio Noord Veluwe - Visienota (adviesopdracht)

Maart 2007

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers te Den Haag - Ontwikkeling “kansenkaart”

2007

Gemeente Leusden - Ontwikkeling Voorzieningenkaart (adviesopdracht)

Okotber 2006 - maart 2007

Zorgpalet Gooi en Vecht, Gooizicht Christelijk Verpleeghuis en Johanniter Huis Tehodotion te Laren en Hilversum - Fusiearchitect

2006

Ministerie VWS - Onderzoek “marktgedrag in de zorg”

2006 - 2007

Provincie Overijssel - Projectleider wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

Januari 2006 - september 2006

Isala Klinieken Zwolle/IJsselheem Kampen - onderzoek samenwerking Isala Ouderenzorg Zwolle en Woonzorgcentrum IJsselheem te Kampen (adviesopdracht)

2006

Provincie Groningen - Doelmatigheidsonderzoek (bureau) jeugdzorg (adviesopdracht)

Juni 2006

Mo-groep Jeugdzorg - Organisatie en voorzitten Studieconferentie

2006

Nederlandse Stichting Woon-en Activiteitencentra - Organisatie en begeleiding Studieconferentie

Januari 2006 - 1 april 2013

Grandprix/Rookie/BMC Bedrijfsschool - Docent Traineeprogramma BMC Young Professionals

juni 2005 - maart 2007

Provincie Flevoland - Projectleider wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

November 2005 - september 2006

Bureau Jeugdzorg Zeeland - Interim-directeur/bestuurder

2005 - 2006

Ministerie VWS - lid onderzoeksteam 1ste Evaluatie Wet op de Jeugdzorg

Mei 2005 - mei 2007

Provincie Gelderland - Projectleider Gelders aanvalsplan tegen dak- en thuisloosheid

2005 - 2006

Provincie Gelderland - Projectleider project Justitiële Jeugdinrichtingen

april 2005 - juli 2005

Bureau Jeugdzorg Zeeland - Onderzoek en advies Bedrijfsvoering

 

Bureau Jeugdzorg Zeeland, stichting Agogische Zorgcentra Zeeland - Onderzoek en advies schaalgrootte

2005

Gemeente Almere - projectleider Maatschappelijke Opvang

2005 - 1 april 2013

BMC - organisatie en begeleiding bezielde ontmoetingen BMC - thema’s: Centrum Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, Ketensamenwerking, Sturing en Financiering (Jeugd)zorg

2004 - 2005

Gezondheidszorg Almere - Beleidsadvies visieontwikkeling toekomst Gezondheidszorg Almere

2003 - 2005

Auris groep Rotterdam - Projectleider Implementatie AWBZ-Zorgstichting voor zintuiglijke gehandicapten

Voorjaar 2004 - najaar 2005

Centrum Indicatiestelling Zorg - Ontvlechting RIO’s t.b.v. vorming Centrum Indicatiestelling Zorg

2004

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Congresorganisator Vrouwen, Veiligheid en Conflict

Januari 2004 - mei 2004

Gemeente Arnhem - Opsteller ‘Voorzieningenkaart’

Maart 2002 - juli 2004

Provincie Gelderland -Programmaleider Jeugdzorg

Peter Paul Doodkorte

 

friskijker

 

dwarsdenker

 

 

verbinder

Copyright 2013 © All Rights Reserved